Disclaimer

Maatschappelijke zetel

NimbleOps NVKleindokkaai 17

9000 Gent (Belgium)

BE0677.439.585

E-mail: hello@hivecpq.com

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, foto's, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan NimbleOps nv of rechthoudende derden.

Privacybeleid

NimbleOps nv hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van bekendmaking acitiveiten.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot NimbleOps nv, Louisalaan 523, 1000 Brussel of via info@hivecpq.com. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NimbleOps nv, Louisalaan 523, 1000 Brussel of via bovenstaand e-mailadres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

NimbleOps nv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Uw persoonsgegevens

Wat we nodig hebben

We verzamelen alleen persoonlijke basisgegevens over u die geen speciale soorten informatie of locatiegebaseerde informatie bevatten. Dit omvat echter naam, adres, e-mail etc.

Waarom we dit nodig hebben

We hebben uw persoonlijke basisgegevens nodig om u onze service en / of service-informatie te kunnen bieden. We zullen geen persoonlijke gegevens van u verzamelen die we niet nodig hebben om u deze service te verlenen en er toezicht op te houden.

Wat we ermee doen

Alle persoonsgegevens die we verwerken, worden verwerkt door onze medewerkers in België, maar voor IT-hosting en onderhoud bevindt deze informatie zich op servers binnen de Europese Unie. Geen enkele derde partij heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens tenzij de wet dit toestaat.We hebben een gegevensbeschermingsregime om toezicht te houden op de effectieve en veilige verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Hoe lang we data bewaren

We bewaren uw persoonlijke basisgegevens (naam, adres, contactgegevens) gedurende minimaal 3 jaar, waarna ze worden vernietigd. Uw informatie die we gebruiken voor marketingdoeleinden wordt bij ons bewaard totdat u ons laat weten dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

Als u op enig moment denkt dat de informatie die we over u verwerken onjuist is, vraagt ​​u om deze informatie te zien en zelfs te laten corrigeren of verwijderen. Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die de zaak zal onderzoeken.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of denkt dat we uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de wet, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit van België ( https://www.dataprotectionauthority.be ).

Onze functionaris voor gegevensbescherming is Frederik Taleman en u kunt contact met hem opnemen via frederik [@] hivecpq.com.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

U kan op elk ogenblik uw cookie goedkeuring opnieuw intrekken.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

NimbleOps nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal NimbleOps nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

NimbleOps nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. NimbleOps nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

NimbleOps nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

NimbleOps nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.